Onze diensten

monumenten

Vergunning nodig?

Kosten vergunning

Bouwkosten

monumenten

Gemeentelijke procedure

Vergunning nodig?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatie/ restauratie monument, vergunning nodig?

 

Het uitgangspunt is dat u voor alle werkzaamheden waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht een omgevingsvergunning aan moet vragen.

 

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen bij werkzaamheden die het monument niet wijzigen. Denk hierbij aan:        

·                Opschuren en schilderen in dezelfde kleur

·                Het vervangen van kapotte ruiten

·                Het opstoppen van rieten daken

·                Het vervangen van enkele dakpannen

 

Wat betekent dat voor u?

Rijksmonumenten

Voor rijksmonumenten geldt een uitgebreide procedure.

De besluitvorming vindt plaats binnen 26 weken. Deze periode mag met maximaal 6 weken verlengd worden bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen.

Het ontwerpbesluit wordt daarna 6 weken ter inzage gelegd

Als de beslistermijn wordt overschreden dan wordt er geen 'vergunning van rechtswege' afgegeven.

Een aanvraag voor een vergunning doet u bij voorkeur digitaal. Het blijft ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.
 

Gemeentelijke en provinciale monumenten

Voor gemeentelijke en provinciale monumenten geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken.

Deze periode mag met maximaal 6 weken verlengd worden bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen.

Het ontwerpbesluit hoeft niet ter inzage worden gelegd.

Als de beslistermijn wordt overschreden dan wordt de vergunning van rechtswege afgegeven.

Een aanvraag voor een vergunning doet u bij voorkeur digitaal. Het blijft ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.
 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 

De bescherming staat omschreven in het bestemmingsplan. In dit plan wordt rekening gehouden met de vastgestelde cultuurhistorische waarden van het gezicht. Voor panden in het gezicht die geen monumentenstatus hebben wordt de vergunningaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan.
 

Archeologische monumenten

De vergunning voor beschermde archeologische monumenten is niet geļntegreerd in de omgevingsvergunning. Hiervoor blijft een archeologische monumentenvergunning bestaan. Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouw-, aanleg- of sloopactiviteit op of in een beschermd archeologisch rijksmonument gaat niet in werking voordat voor de voorgenomen werkzaamheden ook een archeologische monumentenvergunning is afgegeven.
 

Vooroverleg

U kunt voordat u uw vergunningaanvraag indient al contact zoeken met de gemeente. Een dergelijk overleg noemt met een vooroverleg. Wij raden u aan dit al vroeg in het traject te doen. In een vooroverleg worden de wederzijdse verwachtingen helder en wordt in een vroeg stadium voorkomen dan de vergunning later wordt afgewezen.

De gemeente kan bij het nemen van een besluit geadviseerd worden door:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: in geval van sloop, functiewijziging en reconstructie

Gedeputeerde staten: voor rijksmonumenten gelegen buiten de bebouwde kom

Provinciale steunpunten monumentenzorg

Gemeentelijke monumentencommissie

 

 

                                 info@envastgoedadvies.nl        l        tel: 075 888 0383        l       Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer

                                                                       EN Vastgoed advies, copyright © 2011                 

Rijksmonument

monument

 Monumenten